GDPR

Prin prezenta vă comunicăm că, site-ul elogicode.ro este aliniat la standardele europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulatie, stipulate în Regulamentul (UE) 2016/679.

În acest sens, ne angajăm să asigurăm securitatea datelor d-voastră cu caracter personal, să le protejăm împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat asupra lor.

Scopul prelucrării datelor personale

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către subscrisa în scop contractual și legal. Temeiul prelucrării îl constituie contractul de furnizare și prevederile legale aplicabile. Astfel, în desfășurarea activităților legate de contract sau în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm respectivele date către partenerii noștri contractuali, auditori, autorități și instituții publice.

Prelucrarea datelor personale în alte scopuri decât cele contractuale și legale se va realiza ținând cont de opțiunea/alegerile dumneavoastră.

Datele cu caracter personal vă sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare.

Drepturi

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, le sunt recunoscute următoarele drepturi:

  • Dreptul de a fi informat - dreptul de a va fi furnizate informații corecte de procesare, fiind asigurată transparența în ceea ce privește modul de utilizare a datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de acces la date - dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele d-voastră, iar în caz afirmativ, dreptul de a avea acces la respectivele date;
  • Dreptul la rectificare - dreptul de a fi rectificate, fără întârzieri nejustificate, datele personale inexacte;
  • Dreptul la ștergerea datelor ‘’dreptul de a fi uitat’’- dreptul de a vă fi șterse datele, fără întârzieri nejustificate, dacă acestea au fost prelucrate ilegal, fără consimțământul d-voastră sau dacă nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării - dreptul de a obține restrictionarea prelucrării datelor cu caracter personal;
  • Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator;
  • Dreptul la opoziție - dreptul de a va opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri.

Contact și suport privind drepturile cu caracter personal

Orice cerere privind exercitarea drepturilor menționate mai sus va fi transmisă în scris prin:

Posta: 400472 Cluj-Napoca, Str. Mihai Romanu nr. 5B

E-mail: cs[at]logicode.ro

În cazul în care considerați ca, legat de acest subiect, un drept al d-voastră v-a fost încălcat, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Asigurându-vă de întreaga noastră considerație, vă mulțumim.

Sale

Unavailable

Sold Out